پویانمایی هفت شهر

 

مشخصات اثر


نام فیلم: هفت شهر

نوع: پویانمایی، داستانی

موضوع: تاریخی، تمثیلی

قطع فیلم: ٣٥ میلی متری

مدت فیلم: ١٥ دقیقه

تاریخ تولید: ١٣٥٠

کارگردان: علی اکبر صادقی 

نویسنده: فیروز شیروانلو 

پویانما: علی اکبر صادقی

موسیقی: شیدا قره چه داغی